Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro objednatele ubytovacích služeb  

společnosti Apartmány Klínovec services s.r.o., IČ: 08081956, se sídlem U Kamýku 284/11, Kamýk, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312689 (dále jen „ubytovatel“)

v provozovně Rezidence Klínovec na adrese Háj č.p. 104, Loučná pod Klínovcem (dále jen „Rezidence Klínovec“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemný smluvní vztah mezi ubytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v ubytovacím zařízení objednává/rezervuje (dále jen „klient“).

I.  OBJEDNÁVKA POBYTU, VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Objednat pobyt lze přes rezervační rozhraní na internetových stránkách www.rezidenceklinovec.cz a www.booking.com, nebo osobně na recepci Rezidence Klínovec.
 2. Není-li v uveřejněné aktuální nabídce ubytování uvedeno jinak, minimální délka pobytu je 5 nocí.
 3. Objednávka musí obsahovat jméno a příjmení klienta v případě fyzické osoby, obchodní jméno, IČ, DIČ v případě právnické osoby, kontakt (telefon, e-mail), termín pobytu.
 4. Učiněnou objednávkou je klient vázán. Potvrzením objednávky ze strany ubytovatele, je mezi klientem a ubytovatelem uzavřena smlouva o ubytování.  
 5. Uzavřením smlouvy o ubytování se ubytovatel zavazuje poskytnout klientovi ubytovací služby v potvrzeném rozsahu, termínu a kvalitě a klient se zavazuje zaplatit ubytovateli smluvenou cenu za ubytovací služby.  

II. CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA

 1. Ceny služeb poskytovaných ubytovatelem jsou uvedeny na webových stránkách www.rezidenceklinovec.cz. Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny uvedené na webových stránkách včetně zákonem stanovené DPH. Děti do 3 let (včetně) jsou zdarma.  
 2. V cenách ubytovacích služeb není zahrnut místní poplatek, který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu. Místní poplatek bude uhrazen při odjezdu na recepci Rezidence Klínovec.
 3. Klientovi bude po uzavření smlouvy o ubytování ubytovatelem zaslána zálohová faktura na úhradu zálohy ve výši dle konkrétní objednávky. Ubytovatel požaduje zálohu ve výši 100 % celkové ceny objednaných ubytovacích služeb. Klient je povinen zálohovou platbu uhradit dle pokynů uvedených na zálohové faktuře.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena za ubytovací služby se hradí bankovním převodem nebo platební bránou do 2 dnů od potvrzení objednávky ubytovatelem na bankovní účet uvedený na zálohové faktuře vystavené ubytovatelem. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci Rezidence Klínovec.
 2. Cenu pobytu může klient uhradit i osobně v recepci Rezidence Klínovec v hotovosti nebo platební kartou (Maestro, Visa, EC/MC), nejpozději však do 2 dnů od potvrzení objednávky ubytovatelem.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené ubytovatelem a zaslané emailem. Klient je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených na potvrzení. Při zjištění jakékoli nesrovnalosti kontaktuje klient bez zbytečného odkladu ubytovatele emailem na adresu: recepce@rezidenceklinovec.cz nebo telefonicky na tel: 471120299.                                                                                                                                        Pokud klient objedná pobyt přes rezervační portál a zadá špatné údaje – musí toto nejprve řešit s tímto rezervačním portálem, který jeho rezervaci zapíše do systému rezervací. Úpravy a opravy rezervací v těchto systémech musí klient řešit osobně s těmito portály!
 2. Klient má právo:                                                                                                                                                                                                                                a) v dohodnutém termínu užívat rezervovaný / objednaný ubytovací prostor (apartmán) v Rezidenci Klínovec a společné prostory Rezidence Klínovec;          b) na běžné využívání dalších služeb spojených s ubytováním v Rezidenci Klínovec dle aktuální nabídky v době pobytu;                                                          c) být dostatečně a úplně informován ubytovatelem o objednaných ubytovacích službách, tzn. jejich rozsahu, termínu a ceně;                                                   d) před zahájením pobytu vypovědět smlouvu o ubytování za dodržení storno podmínek uvedených v článku IX. těchto všeobecných obchodních podmínek;
 3. Klient je povinen:                                                                                                                                                                                                                              a) uvést správně a úplně všechny údaje v objednávce;                                                                                                                                                                   b) uvést všechny nezbytné údaje o sobě a dalších hostech, kteří budou spolu s ním apartmán užívat na ubytovacím formuláři pro potřeby vedení evidenční knihy ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Klient i host je povinen za tímto účelem se prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Správnost údajů potvrdí klient či host svým podpisem na formuláři ubytovací knihy;                                                                      c) uhradit řádně a včas zálohu ve výši 100% celkové ceny za ubytovací služby dle podmínek konkrétní smlouvy o ubytování;                                                d) dodržovat domovní řád Rezidence Klínovec. Domovní řád je k dispozici na recepci Rezidence Klínovec;                                                                              e) dodržovat pravidla a řád pro využívání dalších služeb, tj. wellness, fitness, bazénu. Pravidla pro využívání těchto služeb jsou k dispozici na recepci Rezidence Klínovec případně přímo u vstupu do prostor, kde jsou tyto služby poskytovány. Ubytovatel upozorňuje klienta, že bazén je bez plaveckého dozoru a klient nebo host odpovídá sám za vlastní bezpečnost i bezpečnost svých dětí. Vstup osob mladších 15-ti let je možné pouze v doprovodu osoby starší 21 let;                                                                                                                                                                                                                                      f) nahradit ubytovateli veškerou škodu na vybavení apartmánu či v prostorách Rezidence Klínovec způsobenou klientem nebo hosty, kteří s ním sdílejí apartmán, nebo kterým umožnil vstup do apartmánu či do prostor Rezidence Klínovec. Škody, za které odpovídá klient či host, musí být nahlášeny ubytovateli na recepci Rezidence Klínovec a být nahrazeny přímo na místě;                                                                                                                                  g) nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit cenu dalších nákladů, které vznikly z důvodů dalších služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.
 4. Klientovi není dovoleno přenechávat apartmán k užívání jiným osobám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě o ubytování, nebylo-li dohodnuto s ubytovatelem jinak. Klient je povinen dodržet maximální povolenou kapacitu apartmánu, která je uvedena v popisu apartmánu na webových stránkách www.rezidenceklinovec.cz.
 5. Klient ani host není oprávněn přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných v apartmánu či ve společných prostorách.
 6. Děti nesmí z bezpečnostních důvodů zůstávat v apartmánu a v ostatních prostorách Rezidence Klínovec bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.  

V. Příjezd, odjezd a kauce

 1. Nástup k ubytování v apartmánu je možný od 14:00 hodin do 17:00 hodin ve sjednaný den zahájení pobytu. Klient opustí apartmán nejpozději do 10:00 hodin v poslední den pobytu, nebylo-li předem s ubytovatelem domluveno jinak. Neučiní-li tak, je ubytovatel oprávněn účtovat klientovi pobyt za další den, popř. alespoň jeho část, dle platného ceníku.
 2. Ubytovatel není povinen ubytovat klienta anebo hosta, který bez předchozí domluvy přijede po 17:00 hodině. V tomto případě bude pozdní příjezd bez předchozí domluvy zpoplatněn částkou 300,- Kč za každou další hodinu.
 3. Při zahájení pobytu je klient povinen uhradit vratnou kauci na apartmán, ve výši 1.500,- Kč na celý pobyt, kterou v hotovosti uhradí na recepci Rezidence Klínovec. Ubytovatel je oprávněn uhradit z kauce poškození vybavení apartmánu, ztrátu klíče od apartmánu, domu nebo čipu od závory a výtahu.
 4. Klient musí při opuštění apartmánu zhasnout světla, uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít dveře a při odhlášení z pobytu na recepci Rezidence Klínovec odevzdat klíč od apartmánu a hlavního vchodu a čip od závory a výtahu.
 5. V případě ztráty klíče nebo čipu od závory a výtahu je klient povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci Rezidence Klínovec. V případě, že tak neučiní, ubytovatel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč nebo čip je klientovi účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč. Tento poplatek je klient povinen uhradit ještě před odjezdem na recepci Rezidence Klínovec.

VI. REKLAMACE

 1. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb na recepci Rezidence Klínovec nebo emailem na adrese recepce@rezidenceklinovec.cz  . Reklamaci je klient povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.
 2. V případě, že dojde mezi ubytovatelem a klientem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o ubytování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz .

VII. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

 1. Ubytovatel může klientovi poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro klienta přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/jsou) nepoužitelné nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jdou k tíži ubytovatele.
 2. Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté ubytování případně jiné adekvátní náhradní ubytování ve smyslu odst. 1 tohoto článku všeobecných obchodních podmínek;
 3. Ubytovatel má právo:                                                                                                                                                                                                                      a) odmítnout ubytovat klienta nebo hosta, který nemá platné potvrzení objednávky, nebo který se neprokáže platným dokladem totožnosti;                            b) vykázat z budovy Rezidence Klínovec klienta nebo hosta, který jedná v rozporu s pokyny personálu a/nebo porušuje pravidla uvedená v těchto všeobecných obchodních podmínkách, domovním řádu a/nebo pravidla využívání služeb spojených s ubytováním, konkrétně bazénu, wellness, sauny a fitness.  Porušení pravidel dle předchozí věty a/nebo neuposlechnutí pokynů personálu zakládá právo ubytovatele na okamžité ukončení smlouvy o ubytování. Tímto ubytovateli nezaniká právo na cenu za ubytování v plné výši;                                                                                                                          c) pokud bude mít ubytovatel důvodné podezření, že klient využívá apartmán v rozporu s právem a veřejným pořádkem, je oprávněn zjednat si vstup do apartmánu.
 4. Ubytovatel neodpovídá za škodu způsobenou klientovi nebo hostovi v důsledku jeho jednání v rozporu s pokyny personálu, porušením pravidel uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, domovním řádu a/nebo pravidel využívání služeb spojených s ubytováním.
 5. Ubytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za krádeže z uzamčených prostor apartmánu či bazénu, ztrátu nebo škodu na předmětech, které vzniknou během nebo v důsledku pobytu v Rezidenci Klínovec než tu, která vyplývá z ustanovení § 2946 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Klient i hosté jsou povinni uložit své věci na vyhrazená místa, která určil ubytovatel. Ubytovatel nenese odpovědnost za uschované věci ve vlastním osobním trezoru klienta nebo hosta. Právo na náhradu škody musí být uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.
 6. V případě onemocnění či poranění klienta nebo hosta ubytovatel přivolá lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a lékařské ošetření si hradí host a klient sám. Výjimkou je situace, kdy je ubytovatel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění klienta nebo hosta.

VIII. DOMÁCÍ MAZLÍČCI

 1. V závislosti na zvoleném apartmánu může ubytovatel umožnit klientovi pobyt s domácím zvířetem, maximálně však se dvěma domácími zvířaty. Pobyt s jakýmkoli domácím zvířetem, je nutné ohlásit předem v objednávce ubytování. V takovém případě je ubytovatelem účtován poplatek za zvíře.  
 2. Domácí zvířata nemají umožněný vstup do prostor bazénu, wellness a fitness v zastřešených prostorách Rezidence Klínovec. Domácí zvířata by měla být na vodítku. Domácí zvířata nesmí pro ostatní hosty představovat jakoukoli obtíž.
 3. Zvíře by musí mít svůj pelíšek (postel, košík atp.), přičemž je nutné zajistit ochranu proti blechám (kapky, pilulky, obojek).

IX. VÝPOVĚĎ SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNO PODMÍNKY

 1. Klient má právo kdykoli smlouvu o ubytování vypovědět („stornovat“) za podmínek uvedených v tomto článku všeobecných obchodních podmínek (dále jen „storno podmínky“). Klient musí výpověď učinit přes rezervační portál, kde objednávku učinil a dále písemně a doručit ubytovateli buď poštou nebo emailem na adresu rezervace@rezidenceklinovec.cz. Změny v uzavřené rezervaci jsou možné pouze po dohodě s recepcí a to výhradně písemnou formou.
 2. Storno podmínky v případě plné ceny ubytování s vratnou zálohou:                                                                                                                                              a) v případě stornování smlouvy o ubytování klientem více jak  60 dní před příjezdem, vrátí ubytovatel klientovi zálohu sníženou o manipulační poplatek ve výši 2500,- Kč (resp. 100,- EUR);                                                                                                                                                                                                    b) v případě stornování smlouvy o ubytování klientem 60 - 46 dní před příjezdem je storno poplatek 30 % z ceny rezervovaného ubytování;                          c) v případě stornování smlouvy o ubytování klientem 45 - 21 dní před příjezdem je storno poplatek 50 % z ceny rezervovaného ubytování;                          d) v případě stornování smlouvy o ubytování klientem 20 - 11 dní před příjezdem je storno poplatek 70 % z ceny rezervovaného ubytování;                            e) v případě stornování smlouvy o ubytování klientem 10 - 0 dní před příjezdem je storno poplatek 100 % z ceny rezervovaného ubytování.                          Ubytovatel vrátí klientovi zálohu sníženou o stornovací nebo manipulační poplatek nejpozději do 7 dní po doručení písemné výpovědi smlouvy o ubytování.
 3. Storno podmínky v případě ceny ubytování se slevou bez vratné zálohy: V případě stornování smlouvy o ubytování klientem je stornopoplatek 100 % z ceny rezervovaného ubytování.
 4. V případě předčasného ukončení pobytu ze strany klienta či hosta, který jej doprovází anebo ze strany ubytovatele z důvodů na straně klienta či hosta, který klienta doprovází, má ubytovatel nárok na cenu ubytování v plné výši za celou sjednanou dobu pobytu.
 5. V případě, že se klient nedostaví bez uvedení důvodu ani do 24 hodin od sjednaného termínu příjezdu, ubytovatel má právo na úhradu 100% ceny za sjednané ubytovací služby.
 6. V případě, že orgány státní správy nebo samosprávy na území ČR vyhlásí či přijmou taková opatření či zákazy, které budou mít přímý vliv na nemožnost poskytnutí ubytovacích služeb ubytovatelem, ubytovatel vrátí klientovi 80 % z ceny ubytování.
 7. Případné uzavření bazénu není samo o sobě důvodem pro výpověď smlouvy o ubytování z důvodů na straně ubytovatele či pro předčasné ukončení pobytu ze strany klienta z důvodů na straně ubytovatele. Pokud klient i přesto smlouvu o ubytování vypoví či předčasně ukončí pobyt řídí se ukončení pobytu a výpověď smlouvy podmínkami uvedenými v tomto článku IX. všeobecných obchodních podmínek.   

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 28.3.2024. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny písemnou formou.
 2. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu či požadavku na rezervaci a hostů, kteří je doprovází, použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem a pro splnění souvisejících zákonných povinností ubytovatele. Ubytovatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji klienta a hostů v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ") a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR"). V souladu s § 5 odst. 2 zákona ZOOÚ a s čl. 6 odst. 1 GDPR má ubytovatel právní titul ke zpracování osobních údajů klienta a hostů, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy o ubytování.  Klient a hosté berou na vědomí, že ke zpracování osobních údajů dle tohoto odstavce není třeba jejich souhlas.