Domovní řád

Domovní řád  Bytového družstva Rezidence Klínovec,

IČ:04893816, se sídlem Háj č.p. 104, 431 91 Loučná pod Klínovcem  

 • 1. Úvodní ustanovení
 • 1.1  Tento domovní řád je vytvořen za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě Háj č.p. 104, Loučná pod Klínovcem (dále jen „domu“), k zajištění podmínek řádného užívání družstevních bytů (apartmánů) a družstevních nebytových prostor a společných prostor domu, tak aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující všem uživatelům v domě řádný výkon jejich práv.
 • 1.2   Domovní řád je závazný pro všechny uživatele v domě a pro další osoby vstupující do domu.
 • 2. Základní pojmy
 • 2.1  Družstevním bytem (apartmánem) se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
 • 2.2  Družstevním nebytovým prostorem jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou určeny k jiným účelům než k bydlení (družstevní byt a družstevní nebytový prostor dále jen „jednotka“) Nebytovými prostory nejsou společné části domu.
 • 2.3  Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo,  hlavní stěny, fasáda, střecha včetně krytiny a konstrukce ohraničující společné části domu na střeše, světlík (přístup na střechu) a žebřík, hlavní svislé a vodorovné konstrukce včetně izolací (a to i na balkonech a lodžiích), zábradlí, parapety, schodiště, okna, výtah a výtahová šachta, rozvody tepla v domě včetně rozvodů v jednotkách, radiátorů a jiných otopných těles včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení, balkony a lodžie přístupné pouze z bytů, rozvody studené a teplé vody od paty domu po měření v jednotlivých bytech, včetně stoupacího vedení v instalační šachtě, stoupací a vodorovné vedení elektroinstalace, vody a kanalizace, ve společných částech domu, kanalizace od paty domu po odbočky do jednotek umístěné na stoupacím vedení v instalační šachtě, vedení vzduchotechniky ve společných částech domu a ve stoupačkách včetně napojení na odbočku k bytům, zatrubkování a další příslušenství použité pro rozvod TV signálu a rozvod datových kabelů ve společných částech domu až po odbočku k jednotkám včetně rozbočovače, hromosvody, instalační šachty, ruční hasicí přístroje, hydranty, vchod do domu, společné pevně zabudované technické zařízení a vybavení společných prostor.
 • 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu /nebytového prostoru
 • 3.1  Každý uživatel je povinen řádně užívat jednotku a společné části domu a současně odpovídá za správné užívání jednotky i společných částí domu všemi osobami, které s ním bydlí, které jsou u něho v podnájmu a které jej navštěvují (dále jen „další osoby“).
 • 3.2  Každý uživatel jednotky je při výkonu svých práv povinen dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, které zajišťuje všem ostatním uživatelům jednotek výkon jejich práv, zejména udržování pořádku a čistoty. Výkon práv a povinností, vyplývajících z užívání jednotky, nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 • 3.3  Uživatel jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil on sám, další osoby nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo finanční náhrada.
 • 3.4  Uživatel jednotky, který poskytne svou jednotku do podnájmu nebo ji přenechá k dočasnému užívání třetím osobám, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat domovní řád v celém rozsahu a další obecně platné zásady slušného občanského soužití. Pokud by osoby užívající jednotku nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním řádem anebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, má osoba odpovědná za správu domu uživatele jednotky vyzvat k nápravě či k náhradě vzniklých škod.
 • 3.5  Uživatel jednotky je povinen řádně užívat jednotku, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním jednotky. Dále je povinen po předchozím oznámení umožnit přístup do jednotky za účelem zjištění technického stavu jednotky a provedení odečtu, kontroly, případně výměny měřidel tepla, teplé a studené vody a provedení příslušných revizí.
 • 3.6  Mezi základní preventivní opatření k předcházení poruch patří uvnitř jednotky:
 •        a) nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů, než připouští norma a umožňuje technický stav elektroinstalace v jednotce a v domě;
 •        b) používat plynové spotřebiče (sporák) pouze takové, které jsou v dobrém technickém stavu, se spolehlivými uzávěry, pravidelně kontrolovat těsnost spojů;
 •        c) pravidelně, alespoň 1x ročně protáčet uzávěry radiátorů, ventilů teplé a studené vody a uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové    mísy, aby nedošlo k jejich znehybnění;
 •        d) průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na klozetu (čeření hladiny).
 • 3.7  V případě havarijních situací je správce oprávněn ke vstupu do jednotky za účelem odstranění havarijního stavu a zamezení vzniku dalších škod.
 • 4. Stavební úpravy jednotky
 • 4.1  Bez souhlasu bytového družstva a bez stavebního povolení či ohlášení nesmí uživatel jednotky provádět stavební úpravy jednotky ani jiné podstatné změny v jednotce. Není dovoleno provádět takové úpravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, výtah, televizní anténa apod.).
 • 4.2  V případě, že uživatel jednotky plánuje provádět hlučné práce trvající déle než 2-3 hodiny denně a déle než 7 dní, je povinen o svém záměru informovat písemně bytové družstvo a uvést předpokládaný rozsah hlučných a déletrvajících prací a kontakt na kompetentní osoby.
 • 4.3  Uživatel jednotky je povinen tyto stavební úpravy a udržovací práce provádět takovým způsobem, aby neohrožovaly, nepoškozovaly či jakýmkoliv jiným způsobem nenarušovaly užívání společných částí domu a jednotek v domě.
 • 4.4  Tyto práce je povoleno provádět v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin. Ve dnech volna (víkendy, svátky) od 10.00 do 17.00 hodin.
 • 4.5  V případě, že jsou prováděny úpravy jednotky, je uživatel jednotky povinen dbát na dodržování pořádku ve společných částech domu. V případě, že dojde ke znečištění společných částí domu, je uživatel povinen neprodleně zajistit jejich úklid. V případě nedodržení pořádku může bytové družstvo zajistit úklid na náklady uživatele jednotky, který je odpovědný za znečištění společných prostor. Je zakázáno nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, pachy a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.
 • 5. Držení domácích zvířat
 • 5.1 Uživatel jednotky nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v jednotce jím užívané držena a je současně povinen dbát na to, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu. Případné škody způsobené na společných částech zařízení nebo vybavení domu je povinen uhradit.
 • 5.2  V případě chovu domácích zvířat je uživatel jednotky povinen:
 •        a) dbát, aby nedocházelo k obtěžování zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí a společných prostor domu,  dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat,  nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a dbát, aby jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned vlastním nákladem odstranit.
 •        b) učinit taková opatření, aby chovem nebyl ohrožen život, zdraví a majetek jiných osob a předcházet škodám.
 •        c) dodržovat veškeré právní předpisy vztahujících se k chovu zvířat (hygienické, veterinární a bezpečnostní) a mít všechna příslušná povolení k chovu.
 • 6. Užívání společných částí (prostor a zařízení) domu
 • 6.1  Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě.
 • 6.2  Umísťování a odkládání jakýchkoliv předmětů není ve společných částech domu povoleno. Je nutné dbát na to, aby prostory, které    vedou k východu z domu a slouží jako únikové cesty, nebyly v případě vzniku požáru a jiné živelné katastrofy žádným způsobem zastavěny ani na nich nesmí být omezen průchod. Těmito prostory se rozumí zejména vchody, schodiště a chodby a jiné společné prostory s obdobným účelovým užitím.
 • 6.3  Vstup na střechu domu, do strojovny výtahu a do kotelny je dovolen pouze oprávněným osobám.
 • 6.4  Je zakázáno:
 •        a) skladovat v domě látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné.
 •        b) ukládat v domě věci, které by mohly být zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
 •        c) uchovávat v domě látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné či uchovávat aromatické látky vyžadující trvalé větrání. 
 •        d) kouřit ve všech společných částech domu. 
 • 6.5  Technické zařízení v domě musí být udržováno v náležitém stavu. Bez vědomí bytového družstva s ním nesmí být manipulováno. Stejným způsobem musí být zacházeno i se zařízením sloužícím k požární ochraně. Jakékoli poškození nahlásí uživatel bez zbytečného odkladu bytovému družstvu.
 • 6.6  Každý uživatel dbá na to, aby ve společných částech domu byla uzavřená okna. Předchází tím prochladnutí domu a vzniknutí divokých zvířat do domu.
 • 6.7  Každý uživatel je povinen uzamykat dům.
 • 7. Wellness a fitness
 • Způsob užívání wellness & fitness jsou stanoveny provozními řády pro wellness a fitness.
 • 8. Vyvěšování a vykládání věcí
 • 8.1  Pro stavbu a instalaci zejména venkovních klimatizačních jednotek, markýz, venkovních žaluzií, venkovních rozhlasových, televizních    a dalších antén, dále jejich svodů při využití společných částí (např. střechy, fasády), konstrukcí sušáků a jiných konstrukcí připevněných k fasádě domu či přesahujících půdorys balkónu nebo terasy, reklamních štítů či nápisů apod., je třeba předchozího písemného souhlasu osoby odpovědné za správu domu.
 • 8.2   Květiny v oknech, na balkónech a společných prostorách (na podestě) musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno zajistit, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
 • 9. Zajištění čistoty a pořádku v domě
 • 9.1   Uživatel jednotky, další osoby a osoby, kterým umožnil vstup do domu jsou povinni udržovat v domě a jeho okolí pořádek a čistotu.
 • 9.2   Smetí a odpadky se vysypávají do popelnic. Je při tom nutno dbát čistoty a vyhovět hygienickým a protipožárním opatřením. Smetí a  odpadky je zakázáno odkládat ve společných částech domu.
 • 10. Klid v domě
 • 10.1  Každý uživatel jednotky, další osoby a osoby, kterým umožnil vstup do domu, jsou povinni užívat jednotku v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní obyvatele domu hlukem, zápachem, kouřem apod.
 • 10.2 V době od 22:00 do 7:00 hodin, jsou všichni obyvatelé domu povinni dodržovat v domě noční klid.
 • 10.3 V době od 17.00 do 8.00 hodin jsou všichni uživatelé jednotek povinni dodržovat v domě tzv. pracovní klid, kdy by se neměly provádět hlučné stavební práce (bourání, vrtání, broušení apod.). Stavební hlučné práce mohou být prováděny o víkendech a ve dnech pracovního klidu od 10.00 do 17.00 hodin.
 • 11. Vznik požáru a mimořádných nebezpečí
 • Každý v domě je povinen si počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Každý požár je nutno ohlásit dle požární poplachové směrnice.
 • 12. Závěrečná ustanovení
 • 12.1  Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných obecně závazných právních předpisů.